메뉴 바로가기 본문 바로가기
HOME ESG > Xã hội > Mạng lưới cung cấp

Mạng lưới cung cấp

Quản lý ESG chuỗi cung ứng

Với vai trò là một công ty toàn cầu, LG Display tham gia Liên hiệp Doanh nghiệp có trách nhiệm (RBA) vào năm 2021 để quản lý một cách có hệ thống hơn các rủi ro ESG trong toàn bộ chuỗi cung ứng và tạo ra các giá trị bền vững bằng cách hợp tác với các bên liên quan khác nhau bao gồm khách hàng và các doanh nghiệp hợp tác. Ngoài ra, nhận thức được tầm quan trọng của quản lý chuỗi cung ứng bền vững, chúng tôi đang kiểm tra và cải tiến chuỗi cung ứng để có thể được vận hành và quản lý theo phương pháp đánh giá RBA và theo yêu cầu ESG của khách hàng tại tất cả các cơ sở sản xuất trong ngoài nước và cả tại các công ty hợp tác. Chúng tôi hỗ trợ các chương trình tăng cường năng lực ESG khác nhau cho đối tượng là các công ty hợp tác. Để đảm bảo tính bền vững của toàn bộ chuỗi cung ứng, LG Display đề cao chính sách quản lý chuỗi cung ứng và hệ thống quản lý đánh giá.

Chính sách quản lý ESG chuỗi cung ứng

LG Display đã ban hành 'Quy tắc Hành động Chuỗi cung ứng ESG của LG Display' để đảm bảo xây dựng môi trường làm việc an toàn, tôn trọng người lao động và vận hành doanh nghiệp có đạo đức và thân thiện với môi trường tại các cơ sở sản xuất trong ngoài nước và cả tại các công ty hợp tác.

Nội dung chính của Quy tắc Hành động Chuỗi cung ứng ESG của LG Display

 • Lao động - Nhân quyền

  Làm việc tự nguyện, bảo vệ trẻ vị thành niên, giờ làm việc, tiền lương và phúc lợi, đối xử nhân đạo, không phân biệt đối xử, tự do thành lập đoàn hội

 • An toàn - Y tế

  An toàn lao động, sơ tán khẩn cấp, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, sức khỏe nghề nghiệp, công việc quá nặng nhọc về thể chất, thiết bị bảo đảm an toàn máy móc, vệ sinh/thực phẩm/nhà ở, giáo dục an toàn và y tế

 • Môi trường

  Báo cáo về các giấy phép liên quan đến môi trường, phòng ngừa ô nhiễm và giảm thiểu sử dụng tài nguyên, hóa chất độc hại, nước thải/chất thải rắn, ô nhiễm khí quyển, quy định vật liệu đưa vào sản phẩm, quản lý nước mưa

 • Đạo đức doanh nghiệp

  Tuân thủ kinh doanh có đạo đức và nghiêm cấm lợi nhuận bất chính, tiết lộ thông tin, bảo vệ quyền sở hữu tài sản trí tuệ, bảo vệ danh tính và nghiêm cấm trả thù, đóng góp cho xã hội, bảo vệ thông tin khách hàng/cá nhân, giao dịch công bằng/ quảng cáo và cạnh tranh, tránh xung đột lợi ích

 • Hệ thống kinh doanh

  Thể hiện ý chí, trách nhiệm và nghĩa vụ của ban lãnh đạo, đáp ứng quy định pháp lý/khách hàng, quản lý đánh giá rủi ro, mục tiêu cải tiến, đào tạo, trao đổi, tham gia của cán bộ nhân viên, xử lý cải tiến đánh giá, văn bản và hồ sơ, trách nhiệm của công ty hợp tác

 • Khoáng vật tranh chấp

  Sử dụng khoáng vật có trách nhiệm

Hệ thống đánh giá ESG đối với doanh nghiệp hợp tác

Để quản lý rủi ro ESG chuỗi cung ứng một cách hiệu quả hơn, LG Display đã xây dựng hệ thống đánh giá ESG đối với các doanh nghiệp hợp tác để có thể kiểm tra tối thiểu 1 lần/1 năm xem có tuân thủ Quy tắc hành động chuỗi cung ứng ESG hay không đối với các doanh nghiệp hợp tác chính.

Chu trình đánh giá ESG các doanh nghiệp hợp tác

 • Lựa chọn đối tượng đánh giá

  • Xem xét quy mô giá trị giao dịch, tính liên tục của công việc, tầm quan trọng mang tính chiến lược/công nghệ
 • Thực hiện SAQ và phân tích kết quả

  • Các công ty hợp tác thực hiện SAQ (Tự đánh giá)
  • Phân tích kết quả đánh giá và các lĩnh vực suy yếu
 • Thực hiện khảo sát thực tế của bên thứ 3

  • Kết quả SAQ và lựa chọn đối tượng xem xét rủi ro theo từng khu vực
  • Bên thứ 3 thực hiện khảo sát thực tế
 • Kiểm tra cải tiến

  • Kiểm tra hoàn thành cải tiến (Văn bản, Hiện trường)
 • Thiết lập/Thực hiện kế hoạch cải tiến

  • Yêu cầu cải tiến các nội dung phát hiện chưa đạt
  • Hỗ trợ xây dựng/thực hiện kế hoạch cải tiến
TOP
TOP