메뉴 바로가기 본문 바로가기
HOME ESG > Xã hội > An toàn/Y tế

An toàn/Y tế

LG Display nghĩ rằng việc xây dựng môi trường để tất cả cán bộ nhân viên có thể làm việc an toàn và tốt cho sức khỏe là yếu tố cần thiết cho các hoạt động bền vững của doanh nghiệp. Để xây dựng cơ sở kinh doanh đảm bảo an toàn, công ty chúng tôi đang thúc đẩy 4 chính sách đổi mới trong quản lý an toàn, ban hành Quy tắc An toàn LG Display và 8 quy tắc liên quan đến sinh mạng đồng thời nỗ lực lan tỏa và gắn bó văn hóa an toàn thông qua các đề án an toàn thông minh với sự tham gia của các cán bộ nhân viên.

Chính sách an toàn -
y tế

Nhiệm vụ an toàn - y tế của LG Display là "xây dựng 'Cơ sở kinh doanh an toàn và tốt cho sức khỏe' thông qua việc thực hiện quản lý môi trường an toàn ở mức độ cao nhất trên thế giới". Công ty chúng tôi đang nỗ lực để hạn chế tối đa và kiểm soát các rủi ro trong mọi lĩnh vực, mọi cơ sở kinh doanh để đảm bảo môi trường làm việc hoàn toàn an toàn. Ngoài ra, chúng tôi cũng đang xây dựng hệ thống quản lý an toàn tổng hợp tiêu chuẩn toàn cầu và xúc tiến các hoạt động quản lý an toàn mang tính căn bản để hạn chế tối đa khả năng có thể xảy ra các tai nạn nghiêm trọng tại các cơ sở kinh doanh.

4 chính sách đổi mới quản lý an toàn

 • 01.
  Thực hiện đánh giá an toàn chính xác đối với tất cả các cơ sở kinh doanh sản xuất cùng sự tham gia của cả các nhân viên của công ty hợp tác và các cơ quan chuyên môn toàn cầu
 • 02.
  Thúc đẩy nhận thức các công việc rủi ro chính để có thể hiện thực hóa mô hình kinh doanh an toàn, có trách nhiệm
 • 03.
  Tăng cường hỗ trợ nhân viên và công ty hợp tác trong đào tạo nhân lực chuyên môn về môi trường an toàn
 • 04.
  Tăng cường năng lực quyền hạn và mở rộng nhân lực của tổ chức an toàn như thành lập mới bộ phận Nhà quản lý môi trường an toàn hàng đầu (CSEO)

Hệ thống an toàn -
y tế & hệ thống
quản lý

LG Display đã thành lập Tổ chức Môi trường An toàn trực thuộc Bộ phận 'Nhà quản lý môi trường an toàn hàng đầu (CSEO)' để tăng cường quyền hạn và năng lực trên diện rộng. CSEO đóng vai trò tháp kiểm soát giám sát môi trường an toàn bao gồm thiết lập và kiểm tra các chính sách về môi trường an toàn tại các cơ sở kinh doanh trong và ngoài nước, xây dựng hệ thống quản lý có hệ thống, trao quyền hạn ở cấp độ CEO như 'Mệnh lệnh dừng sản xuất' có thể yêu cầu dừng sản xuất và làm việc khi phát hiện các nguy cơ tai nạn.
Ngoài ra, công ty còn xây dựng hệ thống và vận hành quản lý an toàn - y tế tại các cơ sở sản xuất trong và ngoài nước dựa tên phương châm môi trường năng lượng an toàn y tế nhằm tạo ra môi trường làm việc an toàn và tốt cho sức khỏe. Vào năm 2020, chúng tôi đã nhận được chứng nhận chuyển đổi từ OHSAS 18001, hệ thống chứng nhận về an toàn y tế cũ, sang ISO 45001 (Hệ thống quản lý an toàn y tế).

Hệ thống Quản lý
An toàn Tích hợp
(ISM)

LG Display xây dựng hệ thống quản lý an toàn tích hợp (ISM, Intergrated Safety Management) để vận hành có hiệu quả các hoạt động an toàn - y tế và phòng ngừa vi phạm về mặt pháp lý trong lĩnh vực an toàn - y tế như Luật An toàn Y tế tại Cơ sở kinh doanh. Để có thể thực hiện quản lý an toàn có hệ thống, chúng tôi đang kết hợp chức năng kiểm tra thực hiện nghĩa vụ pháp lý về hệ thống quản lý hóa chất, quản lý lịch sử tai nạn, quy định pháp lý có liên quan đến an toàn y tế.

Tính năng chính của Hệ thống Quản lý An toàn Tích hợp

Tính năng chính của Hệ thống Quản lý An toàn Tích hợp
Nội dung Nội dung cải tiến
Thông tin an toàn y tế Cung cấp tài liệu như tiêu chuẩn - hướng dẫn an toàn
Quản lý làm việc an toàn Chứng nhận người chịu trách nhiệm về an toàn, tình hình cấp phép làm việc, thông tin công việc nguy hiểm, dữ liệu cơ sở về đánh giá tính rủi ro
Văn hóa an toàn Cung cấp tài liệu Safety Talk và khen thưởng cán bộ nhân viên
Báo cáo an toàn Đề nghị cải tiến những điểm bất hợp lý về an toàn và đưa ra đề xuất ý tưởng
Lịch sử tai nạn - Thống kê Tai nạn thứ cấp, báo cáo và phân tích tai nạn, tai nạn phổ biến, xu hướng tai nạn và thống kê
Quản lý huấn luyện đào tạo Lập kế hoạch và kiểm tra tình hình thực hiện về đào tạo an toàn - huấn luyện khẩn cấp
Hóa chất Kiểm tra tình hình sử dụng hóa chất và cung cấp tài liệu MSDS
Quản lý dụng cụ bảo hộ Mua dụng cụ bảo hộ và quản lý lí lịch cấp phát
Quản lý hoạt động pháp lý PSM (Quản lý an toàn chu trình), quản lý an toàn các vật dụng nguy hiểm và máy móc công cụ nguy hiểm nguy hại

Giảm gốc rễ rủi
ro tại nơi làm việc

Hệ thống chứng nhận an toàn thiết bị mà LG Display đang thực hiện là chế độ đánh giá áp dụng với tất cả các trang thiết bị mới bằng cách áp dụng các thông số kỹ thuật an toàn của thiết bị tuân theo các tiêu chuẩn trong và ngoài nước. Bộ phận chủ quản phản ánh các thông số kỹ thuật an toàn trên tất cả các trang thiết bị trong công ty từ sau khi đầu tư và kiểm tra lại việc phản ánh các thông số kỹ thuật an toàn bằng cách tự đánh giá.
Ngoài ra, LG Display còn nỗ lực phòng ngừa thảm họa bằng cách tìm hiểu các yếu tố rủi ro tiềm ẩn và đánh giá rủi ro thông qua việc thực hiện đánh giá rủi ro trước khi làm việc với đối tượng là tất cả các công việc được thực hiện tại cơ sở.

Tiến trình thực hiện đánh giá rủi ro về an toàn

 1. 1.
  Phân loại hoạt động và công việc
 2. 2.
  Tìm hiểu yếu tố rủi ro và phân loại
 3. 3.
  Đánh giá tính rủi ro và quyết định
 4. 4.
  Quyết định có chấp nhận rủi ro hay không
 5. 5.
  Chuẩn bị kế hoạch xử lý, quản lý rủi ro
 6. 6.
  Kiểm tra sự phù hợp của kế hoạch xử lý
 7. 7.
  Quản lý đăng ký rủi ro chính

Hệ thống Ứng phó
Tình huống khẩn cấp

Phòng kiểm soát trung tâm của LG Display đang giám sát tổng hợp theo thời gian thực các thông tin hóa chất, khí gas và các thông tin về thiết bị phòng cháy chữa cháy, thiết bị tiện ích, thông tin khí tượng. Ngoài ra, chúng tôi còn có đội ngũ nhân lực chuyên môn và hệ thống có thể cấp báo tình huống khẩn nhanh chóng khi xảy ra tình huống khẩn cấp để có thể ứng phó.

Quy tắc an toàn &
8 quy tắc về sinh
mạng

LG Display ban hành và quản lý các Quy tắc An toàn LG Display để phòng ngừa các tai nạn liên quan đến toàn cho toàn bộ cán bộ nhân viên LG Display và công ty hợp tác tại tất cả các cơ sở sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, chúng tôi còn đi trước trong việc phòng ngừa thảm họa nghiêm trọng bằng cách ban hành 8 quy tắc về sinh mạng đối với các thiết bị an toàn, không gian đóng, làm việc trên cao, công việc liên quan đến điện, xử lý vận nặng, xe nâng, cháy nổ và hóa chất. Chúng tôi dồn hết mọi nỗ lực vào việc củng cố văn hóa làm việc an toàn.

Quy tắc An toàn LG Display

Quy tắc An toàn cơ
bản trong phòng ngừa
tai nạn

 • 01.Phải tuân thủ 8 quy tắc an toàn về sinh mệnh.
 • 02.Tuân thủ các nội dung về an toàn trong tất cả các chu trình làm việc.
 • 03.Khởi động đầy đủ trước khi tham gia các sự kiện ngoài trời như thể dục thể thao.
 • 04.Báo cáo ngay về Phòng Kiểm soát Trung ương khi phát hiện sự bất hợp lý về an toàn và khi xảy ra sự cố.
 • 05.Cung cấp thông tin rủi ro cho công ty hợp tác và thực hiện cấp phép làm việc an toàn trước khi bắt đầu làm việc.
 • 06.Sử dụng dụng cụ bảo hộ an toàn phù hợp khi làm việc.
 • 07.Thắt dây an toàn khi lái xe và nghiêm cấm lái xe sau khi uống rượu.

8 Quy tắc an toàn về sinh mệnh

8 quy tắc an toàn về sinh
mệnh
để phòng ngừa
thảm họa nghiêm trọng
(Tai nạn chết người)

 • 01.Nghiêm cấm cố tình tháo bỏ và thay đổi các thiết bị an toàn. Trường hợp cần thiết phải được phê duyệt.
 • 02.Thực hiện xử lý phòng ngừa rơi ngã khi làm việc trên cao (Đeo đai an toàn).
 • 03.Thực hiện xử lý phòng ngừa dịch chuyển, rơi khi xử lý các vật nặng.
 • 04.Xử lý cách ly các chất dễ cháy ở xung quanh khi làm các công việc liên quan đến lửa.
 • 05.Đo nồng độ Ôxy và khí độc hại trước và trong khi làm việc trong không gian kín.
 • 06.Chỉ thực hiện các công việc liên quan đến điện sau khi đã kiểm tra trạng thái dây không bị hở.
 • 07.Tuân thủ tốc độ di chuyển xe nâng trong công ty và luôn thắt dây an toàn.
 • 08.Xử lý phòng ngừa rò rỉ hóa chất (Đóng van, loại bỏ dư chất).

Hoạt động tăng
cường sức khỏe

LG Display thực hiện các hoạt động khác nhau để phòng ngừa bệnh nghề nghiệp và chăm sóc sức khỏe cho cán bộ nhân viên. Trước tiên, chúng tôi tổ chức kiểm tra đánh giá sức khỏe định kỳ, liên tục thúc đẩy chính sách sức khỏe dự phòng, cải tiến hệ thống quản lý hóa chất để hạn chế tối đa các rủi ro về sức khỏe tiềm ẩn trong cán bộ nhân viên. Công ty cũng hỗ trợ cho các cán bộ nhân viên làm việc tại công ty và nhân viên của các công ty hợp tác thường trú tại tại LG Display khi mắc phải một số bệnh ung thư, bệnh nan y khó chữa và bệnh của con cái không liên quan đến ảnh hưởng từ công việc.
Ngoài ra, thông qua việc điều hành phòng chăm sóc sức khỏe và bệnh viện trong công ty, chúng tôi đang cung cấp các dịch vụ y tế phù hợp như kiểm tra sức khỏe tổng hợp, tiêm phòng. Chúng tôi còn tìm hiểu nguyên nhân căn bản thông qua việc phân tính xu hướng tai nạn - chấn thương - bệnh tật liên quan đến công việc dựa trên kết quả kiểm tra sức khỏe.

LG Display xây dựng hệ thống quản lý an toàn để tăng cường quản lý an toàn tại các công ty đối tác, hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nâng cao năng lực về an toàn. Ngoài ra, chúng tôi đang vận hành nhiều kênh liên lạc khác nhau để thúc đẩy giao tiếp hai chiều với các công ty đối tác.

Hệ thống quản lý an toàn tại Công ty hợp tác

LG Display thành lập Đội hợp tác cộng sinh cùng các công ty hợp tác bên ngoài xử lý các hóa chất có hại và các công ty hợp tác đặt tại công ty để hỗ trợ nâng cao tiêu chuẩn về an toàn cho các công ty đối tác, vận hành chương trình hợp tác cộng sinh bằng việc xây dựng, thực hiện và đánh giá kế hoạch hoạt động an toàn y tế. Đặc biệt, thông qua hỗ trợ kỹ thuật đánh giá tính rủi ro, chúng tôi góp phần phát hiện, xử lý và cải tiến các yếu tố rủi ro có hại trong cơ sở làm việc và trên nền tảng đó, chúng tôi kết hợp với các công ty hợp tác thúc đẩy hoạt động an toàn tương hỗ để phòng ngừa tai nạn.

Đào tạo an toàn và Tăng cường năng lực cho Công ty hợp tác

LG Display nâng cao tiêu chuẩn quản lý an toàn để những nhân viên chịu trách nhiệm về an toàn có thể thực hiện vai trò đảm nhiệm quản lý an toàn làm việc và những nhân lực này phải đảm bảo năng lực chuyên môn thông qua đào tạo các chương trình cơ bản và đánh giá với đối tượng là các nhân viên chuyên trách an toàn của các công ty hợp tác. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng thành lập Viện đào tạo An toàn, hỗ trợ để tăng cường năng lực an toàn - y tế cho công ty hợp tác thông qua các chương trình đào tạo thực hành như Trải nghiệm vùng an toàn/Thực hành chữa cháy/Hô hấp nhân tạo v.v...

Giao tiếp với Công ty
hợp tác

LG Display khuyến khích và trao thưởng cho các hoạt động xuất sắc bằng việc lựa chọn công ty hợp tác xuất sắc trong các lĩnh vực như quản lý an toàn, đề xuất an toàn v.v…. Ngoài ra, chúng tôi cũng thường xuyên vận hành hệ thống đề xuất an toàn thông minh và thực hiện chế độ trao đổi về an toàn 1 lần/1 tháng để thúc đẩy giao tiếp hai chiều với công ty hợp tác.

Quản lý an toàn y tế của doanh nghiệp được liên kết với hiệu quả công việc của cán bộ nhân viên, người lao động, pháp nhân ở nước ngoài và công ty hợp tác. LG Display không ngừng nỗ lực để lan tỏa văn hóa an toàn liên tục trong toàn công ty, tìm hiểu và loại bỏ trước các yếu tố nguy hiểm đe dọa an toàn có thể ảnh hưởng đến người lao động.

Tăng cường năng lực an toàn

LG Display thực hiện đánh giá định kỳ - đột xuất tính rủi ro để phát hiện các rủi ro tiềm ẩn với sự tham gia của mọi thành viên công ty để từ đó tăng cường năng lực quản lý rủi ro cho cán bộ nhân viên. Ngoài ra, với mục tiêu tăng cường năng lực cho cán bộ nhân viên, chúng tôi tổ chức chương trình đào tạo chuyên môn cho từng nhóm/từng mảng công việc, đào tạo 'Mind-set an toàn - y tế' cho toàn bộ nhân viên, đào tạo bắt buộc theo quy định pháp lý bao gồm đào tạo an toàn y tế định kỳ, đào tạo an toàn cho đội ngũ giám sát quản lý v.v...Bên cạnh đó, chúng tôi đang quản lý hệ thống đề xuất an toàn thông minh thu thập ý tưởng cải tiến và ý kiến về những bất hợp lý liên quan đến an toàn - y tế.

Chương trình lan tỏa văn hóa an toàn

LG Display tự tổ chức các chương trình của riêng mình để thúc đẩy thay đổi nhận thức về an toàn của các thành viên. Trong quá trình đó, chúng tôi nỗ lực để văn hóa an toàn được gắn kết thông qua việc xây dựng phương hướng cải tiến như đánh giá nhận thức về văn hóa an toàn, tư vấn văn hóa an toàn cùng các cơ quan chuyên môn bên ngoài.

TOP