메뉴 바로가기 본문 바로가기
HOME ESG > Cơ cấu quản trị > Chính sách thuế

Chính sách thuế

Không chỉ trụ sở chính, LG Display luôn tuân thủ các quy định pháp lý về thuế của các quốc gia có thực hiện hoạt động kinh doanh và thực hiện trung thực nghĩa vụ nộp thuế. Ngoài ra, chúng tôi phân loại trước các rủi ro liên quan đến thuế như trốn thuế, dịch chuyển doanh thu để ứng phó và quản lý.

Chính sách quản lý thuế

LG Display xây dựng chính sách quản lý thuế trên tinh thần tuân thủ pháp luật để xúc tiến hoạt động kinh doanh minh bạch với vai trò là một doanh nghiệp toàn cầu có trách nhiệm và quản lý các cơ sở kinh doanh tại 8 quốc gia trên thế giới bao gồm cả Hàn Quốc nơi đặt trụ sở chính. Công ty chúng tôi đang nỗ lực hết sức mình để phòng ngừa trước các rủi ro có thể phát sinh do sự khác biệt về Luật Thuế và lý giải giữa các quốc gia trên nguyên tắc tuân thủ quy định pháp luật, khai báo - nộp thuế và quản lý rủi ro.

  • Tuân thủ quy
   định pháp lý

  • LG Display tuân thủ Luật Thuế và quy định của quốc gia thực hiện hoạt động kinh doanh theo Chính sách Quản lý Thuế của công ty chúng tôi và luôn hoạt động trên tinh thần tuân thủ pháp luật.

  • Chúng tôi xây dựng chính sách TP* phù hợp với tiêu chuẩn Toàn cầu căn cứ theo chức năng và rủi ro của từng pháp nhân và áp dụng trong thực tế.

  • Nghiêm cấm dịch chuyển lợi tức giữa các quốc gia lợi dụng sự chênh lệch về cơ cấu thuế, không giao dịch trốn thuế và lợi dụng thiên đường trốn thuế, có trách nhiệm của người có nghĩa vụ nộp thuế và giữ nguyên tắc trung thực tín nghĩa.

  • LG Display không giảm gánh nặng thuế một cách bất chính hoặc sử dụng cấu trúc thuế không có tính chất thương mại thực tế.

  • Khai báo
   - Nộp thuế

  • Khai báo trong thời hạn đã được quy định theo Luật pháp của từng quốc gia khi thực hiện tất cả mọi giao dịch và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

  • Khi có yêu cầu từ cơ quan thuế của các quốc gia phải cung cấp giấy tờ chứng minh quan hệ thực tế liên quan ngay lập tức.

  • Quản lý rủi ro

  • Chú trọng và việc kiểm tra sớm các vấn đề về thuế và tìm hiểu các vấn đề thuế vụ để giải quyết và loại bỏ những gì không chắc chắn.

  • Chúng tôi phòng ngừa rủi ro về thuế bằng cách tuyển dụng các chuyên gia thuế có kiến thức và hiểu biết về việc kinh doanh của công ty cũng như nhận thức điểm khác biệt trong Luật Thuế giữa các quốc gia.

 • * Chính sách Chuyển giá (Transfer Pricing): Chính sách chuyển nhượng giá

Phương pháp quản lý thuế

Công ty chúng tôi đầu tư sang nhiều quốc gia và thực hiện các giao dịch khác nhau đồng thời vận hành bộ phận chuyên trách để ứng phó với môi trường thuế quốc tế luôn thay đổi. Để quản lý sớm và giảm thiểu các rủi ro về thuế chúng tôi xây dựng quy định nội bộ và chu trình. Trường hợp cần thiết, chúng tôi tích cực sử dụng các chuyên gia thuế của mỗi quốc gia để thực hiện công việc. Bên cạnh đó, công ty còn giám sát các nội dung áp dụng khi có sự thay đổi về luật pháp liên quan như thông báo điều chỉnh Luật Thuế, khởi tạo quy tắc - tiền lệ v.v…và thực hiện kiểm tra trước các rủi ro có thể phát sinh do sự thay đổi này để ứng phó. Với các giao dịch nội bộ trong tập đoàn, chúng tôi cân nhắc sự thay đổi của môi trường kinh doanh để thực hiện theo nguyên tắc giá bình thường được cập nhật định kỳ. Khi có yêu cầu của cơ quan thuế, chúng tôi luôn nỗ lực tích cực để cung cấp các thông tin liên quan kịp thời và giải quyết vấn đề.

TOP