메뉴 바로가기 본문 바로가기
HOME ESG > Cơ cấu quản trị > Đánh giá ESG

Đánh giá ESG

Chúng tôi xin thông báo về xếp hạng tổng hợp, môi trường, xã hội và cơ cấu quản trị hàng năm của
LG Display do Viện Tiêu chuẩn ESG Hàn Quốc đánh giá.

Xếp hạng đánh giá ESG

※ Kết quả đánh giá trong 2 năm gần đây

지배구조 평가등급
Năm Cơ quan đánh giá Xếp hạng tổng hợp ôi trường Xã hội Cơ cấu quản trị
2023 Viện Tiêu chuẩn ESG Hàn Quốc B+ A A+ B
2022 Viện Tiêu chuẩn ESG Hàn Quốc A A A B+
TOP