메뉴 바로가기 본문 바로가기
HOME ESG > Cơ cấu quản trị > Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị

Thành phần

Hội đồng quản trị của LG Display có quyền ra quyết định và quyền kiểm soát các vấn đề kinh doanh chính của công ty theo Pháp luật liên quan và Điều lệ Công ty. Tổng cộng 7 thành viên bao gồm 2 giám đốc nội bộ, 1 giám đốc không thường trực khác và 4 giám đốc bên ngoài thực hiện chức năng ra quyết định kinh doanh và giám sát kinh doanh.
Ban lãnh đạo của công ty bao gồm Tổng giám đốc báo cáo lên Hội đồng quản trị các vấn đề kinh doanh chính như kết quả kinh doanh, triển vọng, đề án xúc tiến v.v… tối thiểu 1 lần/1 quý và tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị bất thường khi xảy ra các vấn đề lớn cần biểu quyết của Hội đồng quản trị. Công ty chúng tôi hoạt động theo hướng tất cả các giám đốc và ủy viên đều tham gia vào Hội đồng quản trị và các ủy ban. Tỷ lệ tham gia Hội đồng quản trị vào năm 2021 là 100% giám đốc trong công ty và 100% giám đốc bên ngoài.

※ Ngày bổ nhiệm căn cứ vào ngày biểu quyết của Đại hội cổ đông.

이사회 구성 현황
Phân loại Họ tên Giới tính Ngày bổ nhiệm Nhiệm kỳ Tái nhiệm hay không Chức trách & chức vụ kiêm nhiệm
Giám đốc nội bộ Hoyoung Jeong Nam từ 21.03.2023 3 năm tái nhiệm LG Display CEO, Chủ tịch kiêm Giám đốc
Sunghyun Kim Nam từ 23.03.2022 3 năm mới nhậm chức LG Display CFO, giám đốc điều hành
Giám đốc không thường trực khác Beom Jong Ha Nam từ 23.03.2022 3 năm mới nhậm chức Giám đốc, Trưởng bộ phận Hỗ trợ Kinh doanh kiêm Đội trưởng Đội Kinh tế Tài chính (CTCP) LG
Thành viên hội đồng quản trị độc lập Doocheol Moon Nam từ 23.03.2021 3 năm mới nhậm chức Giáo sư Khoa kinh doanh, Đại học Yonsei
Chung Hae Kang Nữ từ 23.03.2022 3 năm mới nhậm chức Giáo sư Hệ sau đại học chuyên ngành Luật học, Đại học Seoul Sirip
Jungsuk Oh Nam từ 21.03.2023 3 năm mới nhậm chức Giáo sư Hệ sau đại học chuyên ngành Kinh doanh, Đại học Kinh doanh - Đại học Quốc gia Seoul
Sang Hee Park Nữ từ 21.03.2023 3 năm mới nhậm chức Giáo sư Khoa Kỹ thuật Vật liệu mới, Viện KAIST

Tính độc lập và hiệu quả của Hội đồng quản trị

LG Display tổ chức quá bán (57%) số thành viên của Hội đồng quản trị là các giám đốc bên ngoài để đảm bảo tính độc lập theo các điều kiện yêu cầu về tính độc lập của Giám đốc bên ngoài để có thể thực hiện suôn sẻ chức năng giám sát việc chấp hành nhiệm vụ của Ban giám đốc. Công ty chúng tôi thẩm định tổng hợp tính độc lập, tính chuyên môn, tính đa dạng thông qua Ủy ban Tiến cử Ứng viên Giám đốc bên ngoài đã được thành lập theo Pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty để kiểm tra các giám đốc bên ngoài và tiến cử các ứng viên phù hợp. LG Display chỉ cho phép các giám đốc bên ngoài được kiêm nhiệm tại duy nhất 1 công ty khác ngoài công ty chúng tôi trong phạm vi cho phép của tiêu chuẩn kiểm tra lý do vắng mặt của giám đốc bên ngoài đã được xây dựng theo các quy định pháp lý liên quan và Luật Thương mại để các giám đốc bên ngoài thực hiện nhiệm vụ hiệu quả và đặc biệt chỉ áp dụng đối với các trường hợp không có quan hệ cạnh tranh với LG Display.

Tính đa dạng và chuyên môn của Hội đồng quản trị

LG Display luôn cố gắng xem xét đến tính đa dạng và chuyên môn khi thành lập Ban giám đốc để nâng cao giá trị doanh nghiệp, tăng trưởng bền vững và bảo vệ quyền lợi của cổ đông v.v... Trong quá trình bổ nhiệm giám đốc, công ty chúng tôi không áp đặt các hạn chế về giới tính, chủng tộc, quốc tịch, nền tảng chính trị, văn hóa v.v….và bổ nhiệm các giám đốc bên ngoài có các chuyên môn đa dạng khác nhau như kỹ thuật công nghiệp, tài chính - kế toán, luật pháp và tư vấn kinh doanh để đảm bảo tính chuyên môn trong tất cả các vấn đề quản lý doanh nghiệp.
LG Display tổ chức các hội thảo thường niên dành cho giám đốc bên ngoài đối với sự thay đổi vai trò của giám đốc, phản hồi của nhà đầu tư căn cứ theo tình hình kinh doanh chính, phương hướng đầu tư, kỹ thuật sản xuất, chu trình sản xuất sản phẩm của công ty, sửa đổi các quy định pháp lý để tăng cường trách nhiệm và tính chuyên môn của các giám đốc bên ngoài trong các hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, chúng tôi hỗ trợ các giám đốc bên ngoài đến thăm các cơ sở kinh doanh trong ngoài nước để nâng cao mức độ hiểu biết về ngành màn hình, công nghệ, chu trình và lĩnh vực kinh doanh. Cuối cùng, trong trường hợp cần thiết theo Điều 12 Quy định của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị của công ty chúng tôi có thể được hỗ trợ nhân lực chuyên môn bên ngoài thông qua biểu quyết của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ chuyên môn
của Hội đồng quản trị

(Đơn vị : %)

 • Tư vấn doanh
  nghiệp
  14.3
 • Kế toán tài
  chính
  14.3
 • Luật pháp 14.3
 • Quản lý doanh
  nghiệp
  42.8
 • Kỹ thuật công
  nghiệp
  14.3
TOP