메뉴 바로가기 본문 바로가기
HOME ESG > Cơ cấu quản trị > Quản lý tuân thủ

Quản lý tuân thủ

Thông điệp tuân thủ của Tổng Giám đốc

Chúng ta sẽ tiến tới phát triển bền vững dựa trên kinh doanh tuân thủ luật pháp

Hoạt động kinh doanh minh bạch và có đạo đức là nền tảng của phát triển bền vững. Đặc biệt, khi nhu cầu về tính minh bạch và công bằng trong kinh doanh của doanh nghiệp trên thị trường toàn cầu ngày càng cao, kinh doanh tuân thủ pháp luật đã trở thành một trong những yếu tố chính ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh toàn cầu của một công ty.

“Kinh doanh tuân thủ luật pháp” là nhắc đến các công ty luôn cố gắng tuân thủ luật pháp, điều ước quốc tế và các quy chuẩn nội bộ trong tất cả các hoạt động kinh doanh như cạnh tranh công bằng, an toàn - môi trường, bảo vệ thông tin và nguồn nhân lực - lao động. Trước đây, tính chất của "hoạt động phản đối tham nhũng tiêu cực" khá mạnh mẽ, nhưng trong những năm gần đây, quan điểm của ESG đã được tăng cường và nó đang phát triển thành một "phong trào ngăn ngừa hành vi phạm pháp tổng hợp" phản ánh nhu cầu của tất cả các bên liên quan.

Công ty chúng ta luôn hướng tới sự cạnh tranh tự do và công bằng theo Bộ quy tắc đạo đức LG, đồng thời không ngừng nỗ lực theo đuổi lợi ích chung dựa trên sự tin tưởng và hợp tác với tất cả các bên liên quan. Vào năm 2009, một hệ thống quản lý tuân thủ luật pháp toàn công ty đã được ra đời và kể từ đó, đối tượng và phạm vi liên tục được mở rộng. Bây giờ là thời điểm để chúng ta nâng cấp chương trình tuân thủ lên mức phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, từ đó nâng cao hơn nữa mức độ tin cậy của khách hàng, đối tác và xã hội với tư cách là một công ty toàn cầu.

Chúng ta sẽ tiếp tục phát triển bền vững với tư cách là một công ty dẫn đầu thị trường với những đổi mới về công nghệ và sản phẩm đồng thời thực hiện tốt đạo đức cá nhân và trách nhiệm xã hội.

Trân trọng cảm ơn

Quản lý tuân thủ

LG Display thực hiện quản lý tuân thủ để tạo dựng nền tảng sinh tồn và hiện thực hóa quản lý bền vững trong môi trường kinh doanh đang thay đổi nhanh chóng. Công ty sẽ nỗ lực để tái sinh thành một doanh nghiệp đáng tin cậy thông qua giám sát - kiểm tra - đào tạo về tuân thủ liên tục và phát huy tối đa giá trị doanh nghiệp.

Hệ thống quản trị
rủi ro tuân thủ

LG Display phân loại - phân tích - đánh giá các rủi ro có thể phát sinh liên quan đến thực hiện kinh doanh, điều hành tổ chức và thực hiện hoạt động kiểm soát (kiểm tra, đào tạo) rủi ro trọng điểm với các rủi ro đã được đánh giá là rủi ro chính. Ngoài ra, công ty không ngừng hoàn thiện - cải tiến hệ thống quản trị rủi ro tuân thủ thông qua việc đánh giá tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát tuân thủ pháp luật thường niên và báo cáo kết quả đó lên Hội đồng quản trị.

Lĩnh vực quản lý rủi ro

Giám sát và kiểm
tra rủi ro tuân thủ

LG Display thực hiện kiểm tra tuân thủ pháp luật định kỳ để quản lý rủi ro tuân thủ một cách hiệu quả.

Ổn định văn hóa
quản lý tuân thủ

LG Display thực hiện các chương trình đào tạo tuân thủ pháp luật khác nhau đối với tất cả các vấn đề cần tuân thủ như bí mật kinh doanh, chống tham nhũng, lao động công đoàn, môi trường an toàn với đối tượng là các cán bộ nhân viên để việc quản lý tuân thủ có thể bám rễ thành văn hóa trong doanh nghiệp.

TOP