메뉴 바로가기 본문 바로가기
HOME ESG > Cơ cấu quản trị > Các ủy ban trong Hội đồng quản trị

Các ủy ban trong Hội đồng quản trị

Có tổng cộng 5 Ủy ban đang hoạt động trong Hội đồng quản trị. Trong số đó, Ủy ban Kiểm toán và Ủy ban Đề xuất ứng viên làm thành viên hội đồng quản trị độc lập là bắt buộc theo quy định của pháp luật. Vai trò và mục đích của từng ủy ban cụ thể như sau.

 • Ủy ban Kiểm toán thực hiện kiểm toán kế toán và các hoạt động kinh doanh chính, đánh giá thực trạng điều hành hệ thống quản lý kế toán nội bộ v.v…và giám sát việc thực hiện nhiệm vụ để Giám đốc và ban giám đốc có thể đưa ra các quyết định kinh doanh hợp lý.
 • Ủy ban Đề xuất Ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị độc lập kiểm tra kỹ lưỡng xem các ứng viên làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập có tính độc lập và tính chuyên môn với tư cách là Giám đốc hay không và tiến cử các ứng viên cuối cùng.
 • Ủy ban Giao dịch nội bộ xem xét và phê duyệt các giao dịch với các công ty con và các bên liên quan đặc biệt trên mức nhất định nhằm nâng cao tính công bằng và minh bạch của các giao dịch nội bộ đồng thời báo cáo kết quả lên Hội đồng quản trị.
 • Ủy ban ESG thẩm định – biểu quyết các chính sách và chiến lược cơ bản cho việc quản lý ESG của công ty để công ty có thể hoàn thành trách nhiệm và vai trò của mình đối với môi trường và xã hội, đồng thời thiết lập cơ cấu quản trị minh bạch nhằm đạt được tăng trưởng bền vững trong dài hạn.
 • Ủy ban Kinh doanh được Hội đồng quản trị ủy quyền xử lý các vấn đề kinh doanh thường nhật & các vấn đề liên quan đến tài chính trong một quy mô nhất định sẽ thực hiện các công việc của Ban lãnh đạo nhanh chóng để có thể thẩm định hiệu quả hơn và tập trung hơn so với Hội đồng quản trị về các vấn đề quan trọng.

Thành phần Ủy ban

  • Hội đồng quản trị

  • Ủy ban Kiểm toán

  • Ủy ban Đề xuất ứng viên làm Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

  • Ủy ban Giao dịch nội bộ

  • Ủy ban ESG

  • Ủy ban Kinh doanh

 • Chủ tịch

  Ủy viên

 • ※ Thời điểm 24. 04. 2024

Thành phần Ủy ban
Phân loại Họ tên Giới tính Lĩnh vực chuyên
môn
Ủy ban Kiểm
toán
Ủy ban Đề xuất
ứng viên làm
Thành viên Hội
đồng quản trị
độc lập*
Ủy ban Giao dịch nội bộ Ủy ban ESG Ủy ban Kinh
doanh
Giám đốc nội bộ(Chủ tịch) Chuldong
Jeong
Nam Quản lý doanh
nghiệp thông
thường
Giám đốc nội bộ Sunghyun
Kim
Nam Quản lý doanh
nghiệp thông
thường
Giám đốc không
thường trực khác
Beom Jong
Ha
Nam Quản lý doanh
nghiệp thông
thường
Thành viên Hội
đồng quản trị độc
lập
Doocheol
Moon
Nam Kế toán tài chính
(Giáo sư)
Thành viên Hội
đồng quản trị độc
lập
Chung Hae
Kang
Nữ Luật pháp (Giáo sư)
Thành viên Hội
đồng quản trị độc
lập
Jungsuk
Oh
Nam Tư vấn kinh doanh
(Giáo sư)
Thành viên Hội
đồng quản trị độc
lập
Sang Hee
Park
Nữ Kỹ thuật công nghiệp (Giáo sư)
TOP