메뉴 바로가기 본문 바로가기
HOME ESG > Môi trường > Hiệu suất tài nguyên

Hiệu suất tài nguyên

Quản lý tài nguyên nước

Nhận thức được tầm quan trọng mà tài nguyên nước tác động đến môi trường và xã hội, LG Display đang thực hiện các hoạt động đa dạng khác nhau để tiết giảm lượng nước sử dụng và tái sử dụng nước. Đặc biệt, chúng tôi đã xây dựng mục tiêu đạt tỷ lệ tái sử dụng so với lượng nước tiêu thụ ở mức 207% cho đến năm 2030 và chúng tôi đang thực hiện đầu tư thiết bị, cải tiến chu trình để đạt được mục tiêu này. Cả trong tương lai, LG Display vẫn sẽ cố gắng để quản lý nguồn tài nguyên nước một cách thân thiện với môi trường với vai trò là một doanh nghiệp xuất sắc 'Kinh doanh nước' CDP.

Tỷ lệ nước tái sử dụng (Trong và ngoài nước)
  • Trong nước
  • Ngoài nước

(Đơn vị : %)

  • 201919284
  • 202019781
  • 202118175

Xả thải chất phế thải và quản lý

LG Display đang cố gắng để giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực đến môi trường từ các hoạt động kinh doanh của công ty thông qua việc quản lý và xả thải một cách có hệ thống. Để giảm lượng chất thải phát sinh tại nguồn, chúng tôi đang nỗ lực tìm kiếm và xúc tiến các biện pháp quản lý tuần hoàn tài nguyên tại nguồn và hợp tác với các bên liên quan khác nhau để tăng tỷ lệ tái chế chất thải. Trong tương lai, LG Display vẫn sẽ tiếp tục nỗ lực giảm thiểu rác thải tại các cơ sở sản xuất ở cả trong và ngoài nước.

Tái chế chất thải

Để phát huy tối đa việc tái chế chất thải, LG Display đã phát triển và áp dụng công nghệ phân tách phim trong thủy tinh thải vốn được xử lý chôn lấp hoàn toàn do phim được gắn vào thủy tinh thải để thực hiện tái chế 100%. Do đó. Ngoài ra, chúng tôi không chỉ xây dựng một hệ thống tuần hoàn tài nguyên bằng cách sử dụng các công nghệ tái chế khác nhau như tạo ra giá trị gia tăng cao cho các nguồn chất thải bằng việc phát triển công nghệ nguyên liệu sợi màng phim bảo vệ (PET) và công nghệ tái sinh bột giấy, phát triển hệ thống thu hồi đồng có trong bùn thải mà bên cạnh đó, chúng tôi còn đang đóng góp vào việc tạo ra lợi nhuận thông qua việc bán các nguồn tài nguyên phế thải.

Tỷ lệ tái chế chất thải

(Đơn vị : %)

  • Trong nước
  • Ngoài nước
  • 201998.149.0
  • 202097.176.3
  • 202198.469.5
TOP