메뉴 바로가기 본문 바로가기
HOME ESG > Quản lý ESG > Chiến lược ESG

Chiến lược ESG

LG Display đang theo đuổi tăng trưởng bền vững dựa trên nền tảng niềm tin với các bên liên quan. Chúng tôi đề ra 9 lĩnh vực cốt lõi và đang tích cực thực hiện để thúc đẩy quản lý ESG. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục đảm bảo năng lực cạnh tranh của công ty thông qua quản lý ESG ổn định và đóng góp vào sự phát triển của toàn ngành công nghiệp màn hình.

Khẩu hiệu ESG

 • True Display for a Sustainable Future

  Màn hình chân thực dành cho tương lai bền vững

 • Ý chí phấn đấu của LG Display vì một tương lai bền vững,
  thực hiện ESG một cách chân thành, công khai thông tin minh bạch

Giá trị cốt lõi của ESG

  Đổi mới công nghệ thân thiện với môi trường

 • Ứng phó khí hậu

  Mở rộng chuyển đổi năng lượng tái sinh

 • Tuần hoàn tài nguyên

  Đi tiên phong trong tuần hòa tài nguyên thông qua tái chế/tái sử dụng

 • Quản lý vật chất có hại

  Ưu tiên quản lý vật chất có hại

 • Trách nhiệm về sản phẩm

  Đi tiên phong trong thị trường sản phẩm thân thiện với môi trường dựa trên đổi mới công nghệ

 • Ưu tiên hàng đầu giá trị tôn trọng con người

 • An toàn nơi làm việc

  Thực hiện nơi làm việc an toàn

 • Quản lý công ty hợp tác

  Quản lý ESG tại công ty hợp tác

 • Quản lý nhân quyền

  Tích hợp quản lý nhân quyền

 • Nguồn lực con người

  Theo đuổi hạnh phúc và phát triển cho cán bộ nhân viên

Thẩm định chuyên sâu ESG/ Quản trị Quản lý Rủi ro & Tuân thủ

Trao đổi với các bên liên quan và công khai thông tin minh bạch

Hệ thống xúc tiến ESG

LG Display kiểm tra – quản lý và giám sát các vấn đề ESG liên quan đến hoạt động kinh doanh trong và ngoài nước và điều hành doanh nghiệp bằng cách xây dựng hệ thống quyết định ESG với trọng tâm là Ủy ban ESG. Ngoài ra, chúng tôi tổ chức Champion trong từng lĩnh vực nòng cốt để thực hiện một cách có hệ thống hơn, đưa ra bài toán xúc tiến chi tiết và xây dựng lộ trình thực hiện, xây dựng chiến lược và phương hướng thông qua Văn phòng Ủy ban ESG, đồng thời thực hiện trao đổi với các bên liên quan.

Sơ đồ hệ thống quản trị ESG

Sơ đồ tổ chức R&R
Tổ chức ra quyết định
 • Ủy ban ESG
  • Thẩm định - Phê duyệt chính sách và chiến lược ESG
  • Kiểm tra kết quả thực hiện ESG
 • CEO
  • Thiết lập chương trình và mục tiêu quản trị ESG
  • Thảo luận về các vấn đề liên quan đến xúc tiến
 • Ban thư ký ESG
  • Thiết lập chiến lược và phương hướng ESG trong toàn công ty
  • Trao đổi với các bên liên quan trong và ngoài công ty và ứng phó với các đánh giá
 • Tiểu ban
  • 3 nhóm lĩnh vực
   • Ⓔ Công nghệ môi trường
   • Ⓢ Quản lý nhân quyền
   • Ⓖ Cơ cấu quản trị
  • Kiểm tra việc xúc tiến ESG và ra quyết định
Tổ chức thực hiện
 • Champion(C-Level)
  • Đề ra nhiệm vụ xúc tiến ESG
  • Thiết lập lộ trình trung dài hạn cho từng lĩnh vực
 • Tổ chức thực hiện
  • Thực hiện và quản lý cải tiến nhiệm vụ

Phương châm quản lý bền vững

LG Display ban hành và thực hiện phương châm quản lý bền vững dựa trên triết lý kinh doanh 'Tạo ra giá trị cho khách hàng' và ‘Kinh doanh tôn trọng con người'.
Công ty thực hiện quản lý bền vững một cách có hệ thống bằng cách tuân thủ các phương châm trong từng lĩnh vực như lao động, đạo đức, môi trường, an toàn – y tế, tăng trưởng đồng hành v.v…

LG DisplayPhương châm quản lý bền vững

LG Display hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững cùng với xã hội, giành được sự tin cậy của các bên liên quan về tất cả các hoạt động quản lý trong và ngoài công ty để làm tròn trách nhiệm là một doanh nghiệp toàn cầu.

 • Nỗ lực tạo ra các giá trị kinh tế bên cạnh các giá trị xã hội và môi trường bằng cách trao đổi với các bên liên quan.
 • Tôn trọng giá trị và phẩm giá con người của nhân viên công ty cũng như nhân viên của nhà cung cấp.
 • Tuân thủ đạo đức doanh nghiệp như các quy định pháp lý, các tiêu chuẩn quốc tế, các quy định nội bộ với tư thế chính trực và công bằng.
 • Nỗ lực để cải tiến liên tục các hoạt động quản lý an toàn - y tế - năng lượng - môi trường trong quản lý doanh nghiệp.
 • Làm tròn trách nhiệm vì sự phát triển bền vững của nhà cung cấp và xã hội địa phương.
TOP