메뉴 바로가기 본문 바로가기
HOME ESG > Quản lý bền vững > Báo cáo kinh doanh bền vững

Báo cáo kinh doanh bền vững

You Dream, We Display

Báo cáo kinh doanh bền vững
2021-2022

LG Display luôn cố gắng để tạo ra các giá trị bền vững.
Công ty xuất bản các báo cáo kinh doanh bền vững hàng năm để chia sẻ với các bên liên quan về các hoạt động và thành tựu đã thực hiện để đạt được mục tiêu quản lý bền vững.

Tải về theo năm
TOP