메뉴 바로가기 본문 바로가기
HOME ESG > Quản lý ESG > Báo cáo kinh doanh bền vững

Báo cáo kinh doanh bền vững

You Dream, We Display

Báo cáo kinh doanh bền vững
2021-2022

LG Display luôn cố gắng để tạo ra các giá trị bền vững.
Công ty xuất bản các báo cáo kinh doanh bền vững hàng năm để chia sẻ với các bên liên quan về các hoạt động và thành tựu đã thực hiện để đạt được mục tiêu quản lý bền vững.

Tải về theo năm

Có thể xem Điều lệ của Công ty LG Display, Quy định của Ban giám đốc, Quy định của Ủy ban v,v…trên Báo cáo Cơ cấu Quản trị Doanh nghiệp được công bố trên Hệ thống Thông báo Điện tử (DART).

TOP