메뉴 바로가기 본문 바로가기
HOME ESG > Cơ cấu quản trị > Cơ cấu quản trị doanh nghiệp

Cơ cấu quản trị doanh nghiệp

Chúng tôi xin thông báo về xếp hạng tổng hợp, môi trường, xã hội và cơ cấu quản trị hàng năm của
LG Display do Viện đánh giá quản trị doanh nghiệp Hàn Quốc đánh giá.

Xếp hạng đánh giá cơ cấu quản trị

지배구조 평가등급
Năm Cơ quan đánh giá Xếp hạng tổng hợp ôi trường Xã hội Cơ cấu quản trị
2022 Viện đánh giá quản trị doanh nghiệp Hàn Quốc A A A B+
2021 Viện đánh giá quản trị doanh nghiệp Hàn Quốc B+ B A B+
2020 Viện đánh giá quản trị doanh nghiệp Hàn Quốc B+ B A B+
2019 Viện đánh giá quản trị doanh nghiệp Hàn Quốc B+ B+ A B
2018 Viện đánh giá quản trị doanh nghiệp Hàn Quốc A A A+ B+
2017 Viện đánh giá quản trị doanh nghiệp Hàn Quốc A A A B+
TOP